ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Условия за ползване на еCommerce Platform (Платформата)

 01.01.2018
Следните клаузи (наричани по-долу „Правила и условия“) се прилагат за използването на платформата за електронна търговия (наричана по-долу „Платформата“) и всички базирани на платформа транзакции.

Раздел 1 – Предоставяне на Платформата
 (1) Платформата се хоства от Коника Минолта Бизнес Солюшънс Европа Гмбх, Европале 17, 30855 Лангенхаген, Германия (хост доставчик) - Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Germany.
(2) За България Платформата се управлява от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД (Коника Минолта България), като доставчик на услуги.
(3) Платформата е създадена за изключително ползване от настоящите дистрибутори, дилъри и крайни клиенти на Коника Минолта България (всички заедно наричани по-долу „Клиенти“).
(4) Платформата се предоставя безплатно, освен ако не е посочено друго. Всички разходи или други разходи, произтичащи от или свързани с използването на Платформата (т.е. за използване на Интернет, самоадминистриране или придобиване на необходимия хардуер или софтуер), се поемат от Клиента.
(5) Д Коника Минолта България си запазва правото да прекрати или промени услугите, предоставяни от Платформа по всяко време, изцяло или частично, по свое усмотрение.
(6) Коника Минолта България не носи отговорност, ако по някаква причина Платформата или части от нея са недостъпни по всяко време или за какъвто и да било период.
 
Раздел 2 – Използване на Платформата
(1) Коника Минолта България ще предостави данните за достъп, които са необходими за използване на Платформата, на Клиента при поискване от негова страна. Заявката се отправя към Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД, с което дружество Клиентът има договорни отношения.
(2) Коника Минолта България може да откаже, временно да спре/блокира или отмени достъпа до Платформата по свое усмотрение.
(3) Крайните клиенти на Коника Минолта България о нямат право да разпространяват продуктите и услугите, които могат да бъдат закупени чрез Платформата. Те трябва да ползват продуктите и услугите само за вътрешни цели.
(4) Клиентът носи цялата отговорност за запазването на своите данни за достъп (напр. пароли и/или други идентификатори на акаунт) в безопасност и сигурност. Той трябва незабавно да уведоми Коника Минолта България Д  за всяко неоторизирано използване на неговите данни за достъп или акаунт.
(4) Клиентът е обвързан от всяка поръчка, която е направена през платформата, използвайки неговите данни за достъп, и е изцяло отговорен за всички дейности, които се извършват в неговия акаунт.
 
Раздел 3 – Условия за поръчки и транзакции
(1) Представянето на продуктите и услугите, които могат да бъдат поръчани през Платформата, не представлява правно обвързваща оферта, а по-скоро вграден каталог без задължение. Чрез натискане на бутона за поръчка, Клиентът създава обвързваща оферта за стоките, съдържащи се в пазарската кошница.
(2) Чрез получаване на (електронно) приемане на поръчка от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД, не само потвърждение за получаване на поръчка, обвързващата оферта се превръща в правно обвързващ договор с основание и кауза.
(3) Договорът е предмет на договорните общи условия, които вече са в сила между Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и съответния Клиент. Ако тези договорни общи условия не предвиждат никакви специални разпоредби, ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
 
Раздел 4 – Заключителни разпоредби
 (1) Коника Минолта България си запазва правото по свое усмотрение да променя, модифицира, добавя, изменя и премахва всяка част от тези Общи условия. В случай на промени се прилагат съответно Общите условия, приложими за Клиента към момента на подаване на поръчката.
(2) Настоящите Общи условия, както и въпросите, свързани с тяхната валидност, съдържание и прилагане, са предмет на действащото законодателство на Република България.
(3) Недействителността на клауза на тези Общи условия или негодността й да породи правно действие няма да засегне действителността или годността да породи правно действие на друга негова клауза. Ако клауза на тези Общи условия е недействителна или негодна да породи правно действие, тя ще бъде заменена автоматично със съответна договорена такава, а при липса на споразумение - с клауза според действащото законодателство, чрез която да се постигне намерението и целта на такава недействителна или негодна да породи правно действие клауза.